خانه

*سعادت دیگران بخش مهمی از خوشیختی ماست *رنان
*انیکی و سود خویش را در زیان دیگران مخواه *زرتشت

*تواضع بیجا آخرین حد تکبر است *لابرویر

*آزادی تنها ارزش جاودانه تاریخ است *آّلبر کامو

*عشق ما را میکشد تا دوباره حیاتمان ببخشد *بون
-